• De specialist sinds 1959
  • Persoonlijk advies
  • Altijd de fiets die bij u past
  • Gratis bodyscan

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden kopen op afstand.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maxstein Tweewielers Ede B.V. zijn deze Leveringsvoorwaarden kopen op afstand (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Maxstein Tweewielers Ede B.V. is ingeschreven bij de KvK van Arnhem onder nummer 09028476. Het BTW nummer van Maxstein Tweewielers:  NL 8145.09.721.B01

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2. Afkoelingsperiode, Herroepingrecht bij levering van producten 2.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens consument. 2.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Maxstein Tweewielers retourneren, conform de door Maxstein Tweewielers verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikel 3. Afkoelingsperiode, Herroepingrecht bij levering van diensten 3.1 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

3.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar Maxstein Tweewielers bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief BTW.

Artikel 4. Annulering van besteld product. 4.1 Wanneer een bestelling van een product , dat in het assortiment bij Maxstein Tweewielers is en besteld wordt via de webshop, geannuleerd wordt door de consument zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden. Mocht de consument wel reeds betaald hebben via Ideal of creditcard zal, wanneer dit bedrag binnen is, dit per omgaande worden teruggestort op rekening van consument. Artikel 5. Retour procedure producten 5.1 U kunt op deze wijze producten aan ons retourneren;

  • Stuur ons per e-mail (info@maxstein.nl) of post een bericht met uw voornemen.
  • Vermeld uw bestelnummer en hetgeen u wilt retourneren.
  • Geef ook aan of u het wilt ruilen of dat u het aankoopbedrag terug wilt.
  • Wij sturen u per e-mail (of post) het retourformulier, dat u kunt invullen en mee kan sturen met de retourzending.

Artikel 6. Aanbiedingen/overeenkomsten

6.1 Alle aanbiedingen van Maxstein Tweewielers Ede B.V. zijn vrijblijvend. Maxstein Tweewielers Ede B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

6.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Maxstein Tweewielers Ede B.V. Maxstein Tweewielers Ede B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maxstein Tweewielers Ede B.V. dit mee binnen 8 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 7. Prijzen en betalingen

7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

7.2 Betaling dient bij voorkeur te geschieden per Ideal. Bij Maxstein Tweewielers Ede B.V. kan de betaling ook vooraf per bank/giro geschieden.

7.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Maxstein Tweewielers Ede B.V. is vermeld en dit door Maxstein Tweewielers Ede B.V. aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.

 

Artikel 8. Product 8.1 Bestelde onderdelen, accessoires en Puky driewielers/loopfietsen hebben een keuzemogelijkheid voor verzending tijdens de bestelling. Per Postnl pakketdienst of afhalen in onze winkel.

8.2 Bestelde fietsen via de webshop zijn bij ons af te halen in de winkel. De fiets zal bij ons voor u rijklaar staan en d.m.v. "bodyscanning"ook op de juiste hoogtes worden ingesteld. Tevens krijgt de fiets een afleverbeurt. Bij verzending van de fiets naar afleveradres zijn extra kosten verschuldigd( €29,50 incl. BTW per fiets).

8.3 De door Maxstein Tweewielers Ede B.V. geleverde fietsen zijn volledig afgemonteerd en derhalve gereed voor gebruik.(*)

(*) De enige uitzondering vormen Puky producten, deze worden in de doos geleverd. Hometrainers, fietsdragers en fietstrainers worden alleen in een doos geleverd. Uiteraard sluiten wij een duidelijke montage instructie bij.  Bijbestelde accessoires worden niet door ons gemonteerd.

Artikel 9. Levering en verzendkosten

9.1 Maxstein Tweewielers Ede B.V. hanteert een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan, stelt Maxstein Tweewielers Ede B.V. de klant per email op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor 2 opties. Ofwel de klant gaat akkoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken.

9.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

9.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief bedraagt € 4,95 bij aankopen van onderdelen/accessoires tot een aankoopbedrag van € 50,00 dit wordt tevens tijdens het orderproces vermeld. Aankopen van onderdelen/accessoires vanaf €50,00 zijn vrij van verzendkosten(N.B. bij verzending binnen Nederland!)

9.4 Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald. Verzendkosten zijn dan niet van toepassing.

9.5 De verzendkosten van een fiets bedragen € 29,50 incl BTW bij verzending binnen Nederland.(uitzondering; Wadden-eilanden, verzendkosten daarvan op aanvraag). Verzendkosten naar België bedragen € 50,00  

9.6 Binnen een straal van 20 km vanaf onze winkel aan de Slijpkruikweg 30 in Ede zijn voor het bezorgen van fietsen geen bezorgkosten verschuldigd. Fiets wordt door eigen vervoer bij u afgeleverd.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Maxstein Tweewielers Ede B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan.

 

Artikel 11. Garantie 11.1 Maxstein Tweewielers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2 Maxstein Tweewielers Ede B.V. levert merkfietsen. Elke A-merk fiets is voorzien van een boekje en/of garantiekaart van de fabrikant, waarin duidelijk de garantiebepalingen staan vermeld. Garantieclaims worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel & werkplaats aan de Slijpkruikweg 30 te Ede. Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw fiets. Voor openingstijden, zie onze site. Uw factuur is tevens garantiebewijs. Bewaar deze dus zorgvuldig. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen naar Maxstein Tweewielers Ede B.V. komen voor rekening van de consument. Maxstein Tweewielers stuurt het vervangende onderdeel en/of fiets weer gratis retour naar consument.

11.3 Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, kunstof en rubberdelen, freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten dient u met de fiets op afspraak langs te komen of fiets retour te sturen.

 

Artikel 12. Reclames en aansprakelijkheid

12.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Maxstein Tweewielers Ede B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

12.2 Het transportrisico van een besteld onderdeel en/of fiets is voor rekening van de leverancier, in dit geval Maxstein Tweewielers in Ede.

12.3 Maxstein Tweewielers Ede B.V. is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen bij een fiets. Om zeker van de juiste framematen en instelling te zijn, kunt u bij Maxstein Tweewielers gratis een “bodyscan”laten maken zodat wij de fiets perfect op uw lichaamsmaten kunnen instellen.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maxstein Tweewielers Ede B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Maxstein Tweewielers Ede B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Maxstein Tweewielers Ede B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Disclaimer

14.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Maxstein Tweewielers Ede B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

 

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien u aan Maxstein Tweewielers Ede B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Maxstein Tweewielers Ede B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Maxstein Tweewielers Ede B.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden. (48 uur van te voren aan te geven,Dag van levering , Weekend, Zon- en Feestdagen niet meegerekend) doet u dit later, dan garanderen wij niet de dag van levering.

 

15.2 Wanneer door Maxstein Tweewielers Ede B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Maxstein Tweewielers Ede B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

 

15.3 Indien één (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maxstein Tweewielers Ede B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maxstein Tweewielers Ede B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

15.4 Maxstein Tweewielers Ede B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

15.5 Wij behouden het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen . 15.6 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Maxstein Tweewielers Ede B.V. het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.